{*hlaska kvuli adSense staticka verye je v souboru cz.js v /js/cz.js na poslat-prani.cz*}
ikona  ikona  ikona  ikona 
Blansko

ikona Stravovací zařízení v budově Ministerstva zdravotnictví

Josef BednářÚOHS informuje

  Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Josef Bednář svým druhostupňovým rozhodnutím potvrdil zrušení zadání veřejné zakázky na provozování stravovacího zařízení v budově Ministerstva zdravotnictví.

  Zadavatel při výběru uchazeče o zakázku vyzval osm zájemců k podání nabídky. Jako nejvhodnější byla vybrána nabídka společnosti EUREST, spol. s r.o. ÚOHS zahájil správní řízení na základě návrhu společnosti ARAMARK, s.r.o. Po prošetření případu Úřad rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky zrušil a zároveň zrušil i zadání veřejné zakázky.

  Jedním z hlavních důvodů tohoto rozhodnutí je fakt, že zpráva o posouzení a hodnocení nabídek neobsahuje dostatečně transparentní popis hodnocení a zdůvodnění výběru společnosti EUREST. "Zadavatel dále jednoznačně nevymezil požadovaný rozsah plnění veřejné zakázky, čímž porušil zákon," uvedl předseda ÚOHS Josef Bednář. Nebyl totiž stanoven přesný počet obědů, resp. doba po kterou bude ministerstvo tuto službu požadovat, a nebyly specifikovány doplňkové služby. Zadavatelem zvolené hlavní kritérium výběru - cena jídla - nemá žádnou vypovídací hodnotu, neboť závisí na kvalitě, množství surovin a výši věcných a osobních nákladů.

  Zadavatel dále v zadání zakázky uvedl její termín zahájení od 1.10.2003 na dobu neurčitou do vyčerpání objemu 7,5 mil. Kč bez DPH. Stanovením peněžitého závazku do vyčerpání 7,5 mil. Kč a současně stanovením plnění na dobu neurčitou přitom nepostupoval v souladu se zákonem. "A to proto, že u smluv uzavíraných na dobu neurčitou je rozhodující výše peněžitého závazku bez DPH, která vznikne zadavateli za čtyři roky trvání smlouvy," uvedl předseda ÚOHS Josef Bednář. V daném případě by tento závazek činil cca 16 400 000,- Kč, a tedy postupem zadavatele došlo k závažnému porušení zákona, neboť tato veřejná zakázka nebyla zadána způsobem odpovídajícím výši předpokládaného finančního závazku s ohledem na předmět jejího plnění, tj. obchodní veřejnou soutěží. "Obchodní veřejná soutěž je přitom nejtransparentnější způsob zadání veřejné zakázky," opakovaně zdůraznil předseda Josef Bednář.

Odbor tisku a informací ÚOHS

Bližší informace viz http://www.compet.cz/ISU/2003/VZ/pis16686.html

publikováno: 26.3.2004