{*hlaska kvuli adSense staticka verye je v souboru cz.js v /js/cz.js na poslat-prani.cz*}
ikona  ikona  ikona  ikona 
Blansko

ikona Společnosti ČEZ dostala pokutu 7,5 miliónů korun

Josef Bednář
ÚOHS informuje
  Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Josef Bednář svým druhostupňovým rozhodnutím uložil pravomocně pokutu 7,5 miliónů korun společnosti ČEZ, a.s. Tato společnost uzavřela od roku 1999 se svými odběrateli sedm smluv o dodávce elektrické energie, které obsahují zakázaná a neplatná ujednání o zákazu dovozu vyvezené elektrické energie zpět na území České republiky (poslední z těchto smluv přestala platit v červnu 2003). "V daném případě se jedná o velmi závažné porušení soutěžních pravidel," zdůraznil předseda ÚOHS Josef Bednář.

  Obecně vzato, ujednání o zákazu zpětného dovozu do České republiky znamenají, že určitý výrobek již vyvezený na území cizího státu, nelze exportovat zpět do České republiky. To představuje omezení či dokonce vyloučení přístupu jiných soutěžitelů na trh. "Zpětný dovoz přitom přispívá k vytvoření a rozvoji konkurenčního prostředí. Respektováním jeho zákazu dochází k eliminaci soutěže, což ve svém důsledku může vést k ovlivnění prodejních cen určitého zboží v neprospěch konečných spotřebitelů," uvedl předseda Bednář. Cena elektrické energie je přitom hlavním prosoutěžním faktorem, který ovlivní výběr konečného zákazníka mezi konkurenčními dodavateli. Zejména pak v příhraničních oblastech by se dopad zákazu zpětného dovozu elektrické energie do České republiky mohl nejzásadněji projevit, neboť právě v těchto oblastech by mohla být dovezená elektrická energie nejvíce žádaná z důvodu bezprostřední dostupnosti.

  Ujednání o zákazu zpětného dovozu je vždy zakázanou a neplatnou dohodou, neboť jde o takové ujednání, jehož cílem je omezit přístup na daný trh dalším soutěžitelům. "Takovéto jednání má v období teprve postupného uvolňování elektroenergetického trhu z hlediska dopadů na soutěžní prostředí znásobené negativní účinky," zdůraznil předseda Bednář. U elektrické energie nelze nikdy určit konkrétní výrobní zdroj, tj. kde byla elektřina vygenerována, a proto by realizace ustanovení o zákazu zpětného dovozu elektrické energie do České republiky mohla znamenat absolutní teritoriální ochranu společnosti ČEZ na tuzemském trhu dodávek elektrické energie obchodníkům s elektřinou a distribučním společnostem.

  Předseda ÚOHS ve svém druhostupňovém rozhodnutí potvrdil výši pokuty stanovenou prvostupňovým orgánem ÚOHS. Při jejím stanovení bylo přihlédnuto k závažnosti protisoutěžního ujednání, k délce i opakování protisoutěžního jednání a dále ke skutečnosti, že k tomuto jednání došlo v období postupné liberalizace elektroenergetického trhu. Výše pokuty v daném případě plní funkci jak sankční, tak i preventivní a odpovídá prokázanému protisoutěžnímu jednání společnosti ČEZ. Účelem vedeného správního řízení a rozhodnutí ve věci bylo především přispět k uvolnění trhu ve prospěch ostatních soutěžitelů. Přímé výhody se pak projeví rovněž vůči konečným odběratelům elektrické energie, a to v podobě snížení cen v důsledku rovných konkurenčních podmínek.

Odbor tisku a informací ÚOHS

publikováno: 19.3.2004
© 2003-06 - www.blanensko.info - kontakt

RSS W3C


odkazy: Přání k svátku / Velikonoční přání / Zamilované obrázky / Webdesign / Ubytování Tatry / Vánoční přání / Přání /

Přijďte si vybrat osobní vozy značky Toyota. Výrobce zdravotních matrací Řešeto. To jsou zdravotní matrace pro Váš zdravý a klidný spánek