{*hlaska kvuli adSense staticka verye je v souboru cz.js v /js/cz.js na poslat-prani.cz*}
ikona  ikona  ikona  ikona 
Blansko

ikona Konečný se brání: Chyba není na straně Blanska!

"Kolizi sportovních akcí jednoznačně zapříčinil vlastník lesa," tvrdí Pavel Konečný z Odboru životního prostředí MěÚ Blansko. Co k tomu dodat? Určitě se nám všem ulevilo, že radnice za to nemůže. Ale na tom, že se rally pojede místo v Blansku v Boskovicích, to nic nemění.

Ing. Pavel Konečný, Odbor životního prostředí MěÚ Blansko:

O faktu, že se zmíněná soutěž má v našem regionu konat, se OŽP dozvěděl ze žádosti jejího pořadatele o vyjádření k návrhu tratě, která byla doručena na MěÚ Blansko dne 22.1.2004. K této žádosti vydal OŽP dne 10.2.2004 kladné vyjádření z hlediska ochrany přírody, z hlediska lesního hospodářství si ale vyžádal bližší upřesnění vedení tratě závodu.

Upřesnění, ze kterého bylo zřejmé, že trať rally vede po lesních pozemcích mezi městskými částmi Dolní Lhota a Hořice, bylo doručeno na MěÚ Blansko dne 22.3.2004, tedy po více než měsíci od vznesení požadavku OŽP. K tomuto přípisu vydal OŽP dne 31.3.2004 stanovisko, ve kterém konstatuje, že ve shodném termínu (15.5.2004) a ve stejné lokalitě se mají konat i závody orientačních běžců a že na dvě odlišné akce nelze ve stejném termínu vydat souhlasná rozhodnutí dle § 20 odst. 5 zákona č. 289/1995 Sb. (lesní zákon).

V době mezi podáním žádosti o vyjádření k návrhu tratě AUTOTEC RALLY Brno a jejím upřesněním bylo totiž OŽP dne 3.3.2004 doručeno kompletní oznámení o konání závodů orientačních běžců v oblasti Hořice-Olešná-Šebrov v termínu 15. a 16.5.2004. K oznámení bylo připojeno i souhlasné vyjádření vlastníka lesa, které neslo datum 2.10.2003. Na základě tohoto oznámení vydal OŽP dne 10.3.2004 rozhodnutí, ve kterém stanovil podmínky konání závodů v orientačním běhu na lesních pozemcích v souladu s lesním zákonem. Toto rozhodnutí nabylo právní moci 27.3.2004.

Pořadatel automobilových závodů doručil na MěÚ Blansko kompletní oznámení o konání své akce na lesních pozemcích dne 9.4.2004. Jeho přílohou bylo i souhlasné vyjádření vlastníka lesa ze dne 19.3.2004. OŽP upozornil elektronickou poštou pořadatele AUTOTEC RALLY Brno, že k uvedenému oznámení musí doložit písemné stanovisko pořadatele závodů orientačních běžců o nekolidování obou sportovních závodů a že bez tohoto dokladu nebude moci OŽP vydat kladné rozhodnutí k pořádání automobilových závodů.

K možnosti uspořádání obou sportovních akcí zároveň proběhla dne 16.4.2004 schůzka u prvního místostarosty města Blanska pana Mgr. Poláka za účasti pořadatelů obou akcí a mé maličkosti. Z tohoto setkání vyplynulo konstatování, že obě akce bude možné uskutečnit za předpokladu neohrožení bezpečnosti všech přímých účastníků i veřejnosti a že pořadatel automobilových závodů doloží na OŽP v termínu do 22.4.2004 písemnou dohodu pořadatelů obou předmětných závodů.

Tato dohoda nebyla ve stanoveném termínu na OŽP předložena a z toho důvodu OŽP vydal dne 23.4.2004 rozhodnutí o zamítnutí konání automobilové soutěže AUTOTEC RALLY Brno v termínu 15.5.2004.

Zdůrazňuji, že OŽP nepovoluje žádné sportovní akce, které se konají mimo sportovní areály. U obou zmíněných akcí OŽP pouze vydával rozhodnutí k jejich konání nebo nekonání na lesních pozemcích. Kolizi předmětných akcí jednoznačně zapříčinil vlastník lesa, který oběma pořadatelům vydal souhlasné vyjádření, orientačním běžcům však téměř o půl roku dříve. Nedomnívám se, na rozdíl od tajemníka soutěže AUTOTEC RALLY Brno Jana Olejníčka, že by v tomto případě selhal některý z úředníků Městského úřadu Blansko.

Zdroj: www.blansko.cz/forum


Jan Olejníček, tajemník soutěže Autotec rally (některé z odpovědí):

O termínu a lokalitě našeho sportovního podniku jsme včas písemně informovali. Mezitím se akce projednávala. Odbor životního prostředí si vyžádal podrobnější mapu trati, za celou dobu ale nevyslovil ani náznak toho, že by rychlostní zkouška mohla být zamítnuta. Neexistuje žádný požadavek tohoto úřadu, který bychom nesplnili.

Byla nám přislíbena schůzka těsně po velikonočních svátcích. Jenže na poslední chvíli ji RSK e-mailem odvolal s odůvodněním, že je bezpředmětná, protože prý tu „akci nemáme povolenu od orgánu státní správy a povolení nám ani nehodlají dát“.

Za této situace jsme ještě požádali o jednání místostarostu Města Blanska Mgr. Poláka, který v dosavadních jednáních ohledně přípravy rally město zastupoval. Ochotně souhlasil, jednání na jeho úrovni se uskutečnilo v pátek 16.4.2004, ale skončilo patovou situací. My jsme nabídli ústupek, spočívající ve zkrácení rychlostní zkoušky, ale ani na tento návrh zástupci RSK nepřistoupili s tím, že musejí věc nejprve řádně projednat.

Když se objeví problém, jde se samozřejmě jinam. Takových neúspěšných pokusů bývá několik. Jenže v tomto případě nikdo námitky nevznesl, o této termínové kolizi jsme vůbec nevěděli. Dozvěděli jsme se o ní z dopisu odboru životního prostředí MěÚ Blansko, který jsme dostali 6.4.2004. To je skoro měsíc po tom, kdy tento odbor vydal povolení druhému pořadateli.

Našemu klubu vydal vlastník lesa písemný souhlas s datem 19.3.2004, tedy v době, kdy mu již nepochybně mělo být doručeno povolení oné konkurenční akce, pokud bylo skutečně vydáno odborem životního prostředí druhému z pořadatelů 10.3.2004. Zdá se, že tady někde něco hodně zaskřípalo. Znovu opakuji – již 22.1.2004 byl odbor životního prostředí písemně informován o přípravě Autotec rally s přesným datem konání a plánkem návrhu trati.

Zdroj: Pavel Vaculík, www.rallyfan.cz

Excentric

linka


publikováno: 1.5.2004
© 2003-06 - www.blanensko.info - kontakt

RSS W3C


odkazy: Přání k svátku / Velikonoční přání / Zamilované obrázky / Webdesign / Ubytování Tatry / Vánoční přání / Přání /

Hledáte-li výrobce matrací nebo zdravotních matrací, obraťte se na nás. Navštivte náš portál, který se týká Vranova nad Dyjí. Najdete zde všechny akce ve Vranově nad Dyjí i okolí a včetně vranovské přehrady.